Back to top

आपूर्ति व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्य स्थलगत तालीम २०७१

स्वास्थ्य मन्त्रालय

स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट गुणस्तरीय र प्रभावकारी तवरले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नको लागि जिल्ला स्वास्थ्य÷जनस्वास्थ्य कार्यालयका भण्डारमा कार्यरत स्टोरकिपरहरूलाई भण्डार व्यवस्थापन सम्बन्धी समूहगत रूपमा जिल्ला अस्पतालका स्टोरकिपरहरूका लागि आधारभूत तालीम तथा जिल्ला स्वास्थ्य÷जनस्वास्थ्य कार्यालयका स्टोरकिपर र कोल्डचेन असिस्टेण्टहरू, उप स्वास्थ्य चौकीका प्रमुखहरू, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख र स्टोरकिपरहरूलाई स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति व्यवस्थापन तालीम संचालन गरि सकिएको छ |